Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van de Groot-van der Wissel V.o.F. en zijn geldig per 16-06-2023.

 

A. Aanvaarding opdracht

1. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van reden.

2. Bij aanvaarding van een opdracht wordt met u duidelijk afgesproken welke werkzaamheden wij voor u verrichten en tegen welk tarief.

3. Indien er voorafgaand een kennismakingsgesprek wordt gehouden is dit kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend en kosteloos.

4. Indien u gevestigd bent op meer dan 25 kilometer afstand, dan kunnen wij een reiskostenvergoeding aan u vragen van € 0,25 per kilometer. Dit zal altijd vooraf met u besproken worden en wordt apart op de factuur vermeld.

 

B. Specifieke voorwaarden met betrekking tot de boekhouding en belastingaangifte.

1. Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende wetten, regels en eisen.

2. Wij verzorgen de aangifte en boekhouding aan de hand van de door u aangeleverde stukken.

3. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

4. Volgens de Nederlandse wetgeving bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw belastingaangiften en uw boekhouding. Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden waarvan de oorzaak bij u zelf ligt.

5. Het verstrekken van onjuiste informatie of gegevens is fraude. Wij zijn verplicht dit te melden bij de betreffende instanties en onze dienstverlening aan u per direct te beëindigen. Indien uw dienstverlening per direct beëindigd wordt ontheft dit u niet van uw betalingsverplichting jegens ons.

6. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. Voor de verwerking van uw gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Verklaring.

 

C. Tarieven

1. De tarieven op de website zijn de actuele en geldende tarieven.

2. Bij de tarieven staat vermeld of deze inclusief of exclusief btw zijn.

3. Wijzigingen in de tarieven worden op de website en in onze e-mails vermeld.

4. Indien er een aangepast tarief is afgesproken met u is dit schriftelijk vastgelegd.

5. Jaarlijks worden onze algemene en de individueel afgesproken tarieven bekeken en indien nodig aangepast.

 

D. Betalingsvoorwaarden

1. Bij aanvaarding van de opdracht wordt met u afgesproken of u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaald.

2. U ontvangt de factuur in de periode dat wij de werkzaamheden voor u verrichten óf  conform de afspraak indien het een maand, halfjaar of jaarfactuur betreft.

3. De betalingstermijn van onze factuur is 7 dagen.

4. Indien u door omstandigheden niet kunt betalen is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hiervoor rekenen wij € 7,50 aan administratiekosten. De regeling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum getroffen worden. De met u afgesproken regeling wordt op papier gezet en moet door u ondertekend worden. Indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen is de vordering per direct opeisbaar en dient binnen 48 uur voldaan te zijn anders wordt deze direct doorgezet naar het incassobureau.

5. Wij behouden ons het recht voor om een factuur, in het geval van een herinnering en aanmaning, te verhogen met € 15,- administratiekosten en wettelijke rente.

7. Indien de factuur na meerdere herinneringen niet voldaan is wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Het incassobureau handelt de vordering dan verder met u af waarbij alle bijkomende kosten voor uw rekening zijn.

 

E. Openingstijden en contact

1. Onze openingstijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en op woensdag en vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. 

2. Een telefonische afspraak buiten onze openingstijden is op afspraak mogelijk. 

3. Wijzigingen in de openingstijden worden vermeld op de website en in onze e-mail. Dit geldt ook voor tijdelijke wijzigingen zoals vakantie.

4. Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn kunt u het antwoordapparaat inspreken. Voor zowel telefonie als e-mail geldt dat wij zo spoedig mogelijk reageren. In extreem drukke periodes kan de reactietijd echter langer zijn.

5. Voor telefonisch en e-mail contact worden gewoonlijk geen kosten in rekening gebracht.

 

F. Werking van de Algemene Voorwaarden

1. De op de website gepubliceerde Algemene Voorwaarden zijn de actuele en geldende voorwaarden.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig.

3. Wijzigingen in de voorwaarden worden vermeld in het nieuwsoverzicht op de website.

4. Bij aanvaarding van een opdracht krijgt u een exemplaar van de Algemene Voorwaarden uitgereikt.

5. Er kan van deze voorwaarden alleen afgeweken worden indien dit schriftelijk met u is overeengekomen.

 

Bemmel 16-06-2023

 

Marco en ClaraAlgemene Voorwaarden